HRD e-Learning : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ

เพาะเห็ดเงินล้าน ทำกินง่าย ทำขายรวย / สมพงษ์ บัวแย้ม

Let s grow cactus ตกหลุมรักแคคตัสจังเลย / ปวรวรรณ สีนาคล้วน ; เรื่องและภาพประกอบ ; สมัชชา สว่างศรี ; ภาพถ่าย

The voice : เสียงใสๆ จากหัวใจสี่ขา / เก๋-ชลลดา เมฆราตรี เรื่องและภาพ ; หมาจ๋า ภาพประกอบ ; จุติมา อุ่นใจ เรียบเรียง


คำพิพากษา

คู่มือการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน :|bกลยุทธ์และแนวปฏิบัติสำหรับเกษตรกรและนักพัฒนา /|cพิทยา สรวมศิริ

คู่มือการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้บนพื้นที่สูง :|bกลยุทธ์และแนวปฏิบัติสำหรับเกษตรกรและนักพัฒนา /|cพิทยา สรวมศิริ

บทสรุปผู้บริหาร ชุดคู่มือ การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน /|cพิทยา สรวมศิริ